Skip Navigation LinksAna Sayfa Projemiz Projemiz Hakkında
Projemiz > Proje Hakkında

"Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetin Önlenmesi Projesi" Nedir?

Sorumluluk alanı Türkiye yüzölçümünün büyük bir bölümünü kapsayan Jandarma Genel Komutanlığı, 23 Temmuz 2013 tarihinde, kadına yönelik aile içi şiddetle mücadelede bugüne kadar attığı pek çok öncü adıma bir yenisini daha ekleyerek, iki yıl süren bir projeye başladı. Sözleşme makamı T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi olan "Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetin Önlenmesi Projesi", 30 pilot ilde başarı ile uygulandı. Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen proje 3 temel konuya odaklandı.

Kapasite Geliştirme: Şiddetin önlenmesi kapsamında kadınlara sunduğu hizmetlerin kalitesinin ve çeşitliliğin artırılması için Jandarma Genel Komutanlığı’nın "idari" kapasitesinin artırılması;

Eğitim : Uzman eğiticiler yetiştirerek kurum içi eğitimlerle, kadına yönelik aile içi şiddetin önlenmesi konusunda her rütbeden personelin bilgi ve farkındalık seviyelerinin en üst düzeye çıkarılması;

Koordinasyon/Bilinç Oluşturmak: Jandarma'nın; devlet kurum ve kuruluşları, kadına yönelik aile içi şiddet konusunda çalışan sivil toplum örgütleri ve üniversitelerle birlikte "şiddet" konusunda işbirliği ve koordinasyon mekanizmalarının oluşturması, bu konu hakkında vatandaşların farkındalık ve bilinç seviyelerinin artırılması.

 

Projenin genel amaçları

Projenin genel hedefi; cinsiyet eşitliğine dayalı olarak vatandaşlar arasında insan haklarına uyulmasını sağlamak ve özellikle kadına yönelik aile içi şiddet olaylarını en aza indirmektir.

Bu doğrultuda projenin amacı; cinsiyet eşitliğine dayalı olarak özellikle kadına yönelik şiddetle mücadele etme alanında insan haklarının korunması konusunda Jandarmanın kapasitesinin güçlendirmesi

  İnsan Hakları temelinde cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına katkıda bulunulması
  Jandarmanın şiddetin önlenmesi kapsamında kadınlara sunduğu hizmetlerin kalitesinin ve çeşitliliğinin artırılması
  Jandarma personelinin kadına yönelik şiddetin önlenmesi konusunda farkındalığının ve bilgi seviyesinin yükseltilmesi
  Uzman eğitimciler yetiştirerek kurum içi eğitimlerle kadına yönelik aile içi şiddetin önlenmesi eğitimlerinin sürdürülebilirliğinin artırılması
  Toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadına karşı şiddetin önlenmesi için farkındalık yaratılması temelinde Jandarmanın kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi
  Yurtdışı çalışma ziyaretleri ile Avrupa’da bu alanda iyi örnek ve uygulamaların görülmesi
  Kadına yönelik aile içi şiddet olaylarının en aza indirilmesi
  Jandarma personeline yönelik eğitici eğitimi ve ifade alma konularında eğitim programları geliştirilmesi
  Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun" un etkili bir şekilde uygulanması için Jandarma ve diğer ulusal kurumlar arasındaki karşılıklı işbirliğinin güçlendirilmesi ve koordinasyon mekanizmalarının geliştirilmesi
  Her düzeyde, Jandarma personelinin ve halkın kadına yönelik aile içi şiddet konusundaki bilgi seviyesi ve farkındalığının artırılması.

  Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetin Önlenmesi Projesi çerçevesinde neler yapıldı? İhtiyaç analizi yapıldı. Yapılan ihtiyaç analizine uygun olarak proje faaliyetleri planlandı.
  Jandarma Okullar Komutanlığı’ndaki "Toplumsal Cinsiyet ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" konusundaki ders müfredatı geliştirildi. 
  AB’de eğitim, uygulama, kapasite açısından en iyi örnekler (Hollanda-Belçika, Avusturya, İspanya, İtalya, Portekiz, Danimarka, İngiltere, Fransa) yerinde incelendi ve kazanılan deneyimler ilgili Jandarma personeli ile paylaşıldı. Kitapçıklar hazırlandı.
  Çocuk ve Kadın Kısım Amirlikleri personeli arasında deneyim paylaşımı ve sorunlara ortak çözüm oluşturmak  için atölye çalışmaları gerçekleştirildi. 
  Proje başlangıcında 14 olan Çocuk ve Kadın Kısım Amirliklerinin sayısı 37’ye çıkarıldı. Bu sayının 81 ile çalışmalara başlanıldı. 26 ilde bulunan ÇKKA'lara yönelik İş Başında Destek ve Rehberlik Faaliyetleri düzenlendi.
  20’si uzman eğitici olmak üzere kadına yönelik aile içi şiddetle mücadele konusunda toplam 250 eğitici yetiştirildi. 
  Jandarma okullarından başarılı eğitmenler seçilerek İtalya’ya iki haftalık staja gönderildi.
  2066 rütbeli Jandarma personeline toplumsal cinsiyet, kadına yönelik aile içi şiddet ile mücadelede Jandarma’nın rolü, görevi ve sorumluluklar ile 6284 sayılı yasa ve işleyişi konusunda eğitim verildi.
  18.967 erbaş ve ere, kadına yönelik şiddet, şiddet çeşitleri, toplumsal cinsiyet eşitliğine, ilişkin eğitim verildi. 
  Aile içi şiddetle mücadele konusunda uzaktan eğitim modülü hazırlandı, proje kapsamında oluşturulan web sitesinde açıldı. 
  Jandarma Genel Komutanlığı ast birlikleri tarafından, müdahale edilen kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddet olaylarının takibini etkin ve tam zamanlı olarak yapabilmek, dönemsel istatistikler oluşturabilmek, kamuoyu ile verileri doğru ve güncel olarak paylaşabilmek maksadıyla "Koruyucu ve Önleyici Tedbir Kararları Takip Programı" geliştirildi. 
  Proje faaliyetlerinin geniş katılımlı olarak icra edilmesi, basına açık yapılması, halk ve sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarınca desteklenmesi sayesinde projenin tanıtımının yanı sıra, Jandarma Genel Komutanlığının da tanıtımına katkı sağladı. Personele yönelik eğitimler ve kadına yönelik aile içi şiddete ilişkin bilgilendirme faaliyetlerinin jandarma personelinde "olumlu" davranış değişikliklerine neden olduğu hazırlanan raporlarla tespit edildi. 
  30 proje ilinde farkındalık ve koordinasyon seminerleri düzenlendi. Bu seminerlere aile içi şiddet ile mücadele eden tüm kurum ve kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları, Barolar, Üniversiteler, sivil halk ve kanaat önderlerinin de içinde bulunduğu 10 binin üzerinde kişi katıldı.  
  Kadına yönelik aile içi şiddet konusunda farkındalık yaratmak için projeyi anlatan web sitesi oluşturuldu,  proje broşürü ile çeşitli videolar ve kamu spotu, hazırlandı ve yayınlandı. Tüm jandarma personeline açık fotoğraf, resim ve öykü yarışması düzenlendi. Üç kategoride dereceye giren yarışmacılara plaket verildi, eserleri sergilendi. 
  Şiddete tanıklık edenler ve şiddete maruz kalan kadınlar için bilgilendirici 400 binin üzerinde tanıtıcı ve bilgilendirici kitapçık basıldı. Bu kitapçıklar Jandarma Karakolları aracılığı ile tüm Türkiye’ye dağıtıldı.
  Jandarma Personelinin kullanımı için bir el kitabı hazırlandı ve 90 bin adet basıldı. Toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadına yönelik aile içi şiddetin ne olduğunun ve tarihsel gelişiminin anlatıldığı bu kitapçıkta, kadına yönelik ve aile içi şiddet konularındaki ulusal ve uluslararası kanunlar, işbirliği yapılacak kurum ve kuruluşlar ile, jandarmanın rolü gibi bölümler bulunmaktadır. 
  Kadına yönelik aile içi şiddet vakalarının bildirilmesine yönelik olarak konuyla ilgili kurumların kullandıkları tüm formlar incelendi, kurum, kuruluş, sivil toplum örgütleri ve Baro ile yapılan görüşmeler sonrasında ortak bir form oluşturuldu. 
  Proje illerinden Adana ve Zonguldak’ta şiddet mağdurlarına uygulanan prosedür ve devamındaki hizmetler açısından ilgili tüm kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum örgütlerinin de içinde bulunacağı koordinasyon ve işbirliği modeli oluşturuldu.
  Kadına yönelik aile içi şiddetin önlenmesi projesinin içinden çıkan proje fikirleri şekillendirildi. Bu doğrultuda, "Çocuk ve Kadın Kısım Amirliklerinin Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi" adıyla IPA-II Temel Haklar alt sektöründe bir proje teklifi geliştirildi. Bu teklif ile Çocuk ve Kadın Kısım Amirliklerinin tefrişatı, araç alımı ve savunuculuk/iletişim stratejisinin geliştirilerek, bu strateji doğrultusunda uzmanlaşma öngörülmektedir.
  Paydaş Kurumlar
   Adalet Bakanlığı
    Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve bağlı kuruluşlar (Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü)
    İçişleri Bakanlığı (Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü)
    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
    Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırmalar Kurumu (TÜBİTAK)
    Türkiye Barolar Birliği
    Kadın Dayanışma Vakfı
    Türk Kadınlar Birliği
    Projenin Hedef Kitlesi
    Jandarma Genel Komutanlığı personeli
    Askerlik görevini Jandarma Genel Komutanlığı’nda yapan rütbeliler ve er/erbaşlar
    Kadına yönelik şiddetle mücadele eden kurum ve kuruluşlar
    Aile içi şiddete maruz kalan veya maruz kalma ihtimali bulunan kadınlar
    Yerel liderler
    Ulusal ve 30 pilot proje ilindeki yerel medya
    Halk

ziyaretçi
Bu Proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmekte, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından Ecorys, Bolt International ve Bilgi Üniversitesi Konsorsiyumu teknik desteği ile yürütülmektedir.
Bu internet sitesinin içeriğinden konsorsiyum üyeleri sorumlu olup, içerik hiçbir şekilde Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmamaktadır.